Menu

Vedtægter

Vedtægter for Tarm Idrætsforening af 1897
§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Tarm Idrætsforening af 1897. Foreningen er stiftet i 1897 og er hjemhørende i Ringkøbing-Skjern kommune på adressen Skovvej 25, 6880 Tarm.
 
§ 2: TILHØRSFORHOLD
Foreningen er medlem af DBU Jylland/DBU, Danmarks Idrætsforbund samt DGI Ringkøbing-Skjernegnen.


§ 3: FORMÅL
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§ 4: MEDLEMMER
Foreningen optager medlemmer, der selv eller ved forældre tilkendegiver at ville holde foreningens love efterrettelige samt til enhver tid rette sig efter de retningslinjer og anbefalinger Tarm IF samt respektive unioner jf. § 2 opstiller.
 
Medlemmer eller deres forældre, der ikke overholder ovenstående retningslinjer og anbefalinger kan imødese først påtale, efterfølgende advarsel og ved gentagelse eksklusion af foreningen. Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet ekskluderet og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres.
 
Foreningen kan optage passive medlemmer.
 
Aktive medlemmer kan ikke stå som medlem af en anden selvstændig forening med samme idrætsgrene på programmet som Tarm idrætsforening af 1897.
 
§ 5: GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 01. marts og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i dagspressen og på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 30 dage, har stemmeret. Stemmeret har ligeledes forældre til børn under 16 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen.
Alle registrerede trænere, ledere og udvalgsmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.
 
Medlemmer der er i længere kontingentrestance har ikke stemmeret.
Passive medlemmer har ikke stemmeret.
 
 
 
Medlemmer der er fyldt 16 år, medlemmers forældre samt andre interesserede der er fyldt 16 år og har stemmeret, er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer, medlemmers forældre samt andre interesserede kan kun indstilles til valg, såfremt de er indforstået hermed.
 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Forslag skal til skriftlig afstemning hvis blot et medlem ønsker det.
 
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 6: DAGSORDEN.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen, der består af:
  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Sekretær
  4. 2 bestyrelsesmedlemmer
  5. 2 bestyrelses suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Valg af 1 revisor suppleant
 8. Evt.

 
Alle valg er gældende for 2 år, 3 medlemmer afgår på ulige år, to medlemmer på lige år. Genvalg kan finde sted.
Suppleanter vælges kun for et år ad gangen.
Revisorerne afgår skiftevis hvert år. Genvalg kan finde sted.


 
                                         
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 20 % af foreningens navngivne medlemmer indsender skriftlig begæring herom indeholdende motiveret dagsorden. Indvarsling skal ske senest 4 uger efter kravet er fremsat og skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer og forældre. Der gælder samme afstemningsregler som ved den ordinære generalforsamling.
 
§ 7: BESTYRELSE.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der fordeler opgaver og ansvar imellem sig.
Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte nødvendige aktivitetsudvalg og udpeger medlemmer til udvalgene.
 
Aktivitetsudvalgene er budget ansvarlige men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene samt ret og pligt til at deltage i møder med bestyrelsen i henhold til forretningsordenen.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke være formand for et aktivitetsudvalg.
 
 
Hvis der sker frafald i bestyrelsen, skal én af de 2 bestyrelsessuppleanter træde ind, indtil førstkommende generalforsamling, hvor suppleanten kan vælges til bestyrelsen.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Store økonomiske beslutninger udover den daglige drift skal godkendes af den samlede bestyrelse.
Det årlige budget skal godkendes af den samlede bestyrelse.
 
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
Klubben tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse samt godkendes af generalforsamlingen.
 
§ 8: KONTINGENT.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.                                                                     Kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen.
Kontingenttyperne fastsættes af bestyrelsen.                                                      Kontingentrestancer kan medføre udelukkelse fra hele Tarm IF.
 
§ 9: REGNSKABSPERIODE
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. jan. til 31. dec.
Kasserer er ansvarlig for foreningens regnskab.                                                              Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
 
§ 10: OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Tarm by.
Fordelingen af evt. midler foretages / varetages af bestyrelsen i Tarm idrætscenter.
 
§ 11:
I tilfælde hvor disse vedtægter måtte være utilstrækkelige er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Tarm Idrætsforening af 1897
torsdag d. 23. februar 2012.
 
Ændringer foretaget på generalforsamlingen d. 28. feb. 2013

Dirigent: Per Østergård

Bestyrelsen

Formand
profilepic
Søren Guldager
Økonomiansvarlig
profilepic
Klaus Andersen
Ungdomsansvarlig
ingen img
Lars Bendix Kristensen
Kontakt
profilepic
Peter L. Kirchhecker
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Phillip Maigatter
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Jonas Nordenskov Bækgaard
Børnetest ansvarlig
ingen img
Tina Egsgaard